Algemene Voorwaarden


Artikel 1 | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar Club MALO, gevestigd te Bilthoven, KvK-nummer 85458422, als “verhuurder.” De term “huurder” verwijst naar de wederpartij in deze algemene voorwaarden. Met “overeenkomst” wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht waarbij verhuurder tegen betaling een ruimte ter beschikking stelt aan huurder, waarbij deze algemene voorwaarden van kracht zijn.

Artikel 2 | TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en diensten geleverd door verhuurder, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die verhuurder inschakelt in het kader van de opdracht. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is altijd van toepassing. De algemene voorwaarden van de huurder worden uitdrukkelijk afgewezen. Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3 | AANBOD EN OFFERTE

Indien er geen specifieke aanvaardingstermijn is vermeld in het aanbod, vervalt het aanbod na 30 kalenderdagen. Verhuurder kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien het voor huurder duidelijk had moeten zijn dat de offerte, of een deel ervan, een kennelijke vergissing of fout bevatte. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige boekingen. Boekingen zijn uitsluitend geldig wanneer deze via het aangewezen systeem zijn geplaatst. Afbeeldingen van de locatie geven een representatieve weergave van de accommodatie, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Verhuurder behoudt zich het recht voor om de inrichting aan te passen indien dit noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 4 | TARIEVEN EN BEPALINGEN

Tenzij anders overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode. De verplichting tot betaling ontstaat bij het plaatsen van een boeking. Opties op datums zijn niet beschikbaar; een datum wordt pas definitief gereserveerd na volledige betaling. Indien huurder meer tijd wenst dan oorspronkelijk overeengekomen, dient huurder extra uren te boeken, mits er geen andere boekingen zijn voor het gewenste tijdsbestek. Verhuurder kan geen garanties bieden dat de ruimte beschikbaar is buiten het oorspronkelijk gereserveerde dagdeel. De tarieven die bij aanvang van de overeenkomst zijn overeengekomen, zijn gebaseerd op de geldende prijzen. Verhuurder behoudt zich het recht voor om de tarieven aan te passen indien gewijzigde omstandigheden dit rechtvaardigen. Eventuele tariefwijzigingen worden tijdig aan huurder gecommuniceerd. Bij niet-nakoming van de verplichtingen door huurder, komen alle redelijke kosten voor het innen van betaling buiten rechte voor rekening van huurder.

Artikel 5 | VERPLICHTINGEN HUURDER

Huurder dient alle relevante informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig aan verhuurder beschikbaar te stellen. Huurder staat garant voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens, zelfs als deze van derden afkomstig zijn. Verhuurder zal de verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen. Huurder vrijwaart verhuurder van eventuele schade voortvloeiend uit het niet voldoen aan de verplichtingen zoals beschreven in het eerste lid van dit artikel. Deuren moeten te allen tijde worden afgesloten bij verlaten van de ruimte. Huurder is verplicht zich te houden aan de geldende huisregels.

Artikel 6 | RESERVERING

De kleinste reserveringseenheid is een dagdeel van 2 uur. Indien nodig kan het langste tijdslot 12 uur duren. Beschikbare tijdsslots zijn te vinden in de online agenda, die altijd actueel is. Bij het maken van een reservering moet huurder rekening houden met voorbereidingstijd en mogelijke uitloop van een sessie. Extra tijd wordt in rekening gebracht en moet voorafgaand aan de verlenging worden betaald. Het opzetten en afbreken van apparatuur en het herstellen van de ruimte naar de oorspronkelijke staat moeten binnen het geboekte tijdslot worden uitgevoerd. Vertraging wordt in rekening gebracht als extra kosten.

Artikel 7 | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Verhuurder voert de opdracht naar beste vermogen en inzicht uit. Verhuurder is niet aansprakelijk voor het niet behalen van het beoogde resultaat van huurder. De studio is niet rolstoeltoegankelijk, aangezien er geen invalidentoilet of lift aanwezig is. Huurder is verantwoordelijk voor het ontvangen van gasten, inclusief modellen, fotografen en andere personen die tijdens het geboekte tijdslot aanwezig zijn. Verhuurder is alleen verantwoordelijk voor het ontvangen van huurders aan het begin van het tijdslot. De studio heeft een maximale capaciteit van 20 personen. Verhuurder biedt geen fotoapparatuur aan, maar huurder mag zijn eigen apparatuur meebrengen. Sleutels voor toegang tot het pand worden uitsluitend aan huurder verstrekt en mogen niet aan derden worden gegeven. Huurder moet de sleutels direct na de huurperiode op de afgesproken manier retourneren. Het gebruik van brandgevaarlijke stoffen of voorwerpen die schade of vervuiling van de ruimte kunnen veroorzaken, is verboden. Roken in en rond het pand is niet toegestaan. De ruimte mag niet worden gebruikt voor pornografische doeleinden. Huurder mag, op eigen verantwoordelijkheid, kinderen en/ of huisdieren toelaten in de ruimte. Eventuele schade die zij veroorzaken, wordt door huurder vergoed. Koffie en thee zijn altijd inbegrepen in de huurprijs. Huurder mag eigen eten en drinken meenemen. Er is een koelkast beschikbaar, en catering kan eventueel door verhuurder verzorgd worden. Dit dient uiterlijk een week voor de boeking doorgegeven te worden, en is alleen op basis van beschikbaarheid. Huurder is zelf verantwoordelijk voor eten en drinken. Consumptie van eten en drinken is alleen toegestaan aan de eettafel en niet op banken of fauteuils. Huurder moet de ruimte na afloop schoon achterlaten en verwarming en verlichting uitschakelen. Als de ruimte niet schoon wordt achtergelaten, kan verhuurder schoonmaakkosten in rekening brengen. Huurder moet rekening houden met buren en mag geen overlast veroorzaken. Huurder, of degene die de boeking heeft gemaakt, moet de huisregels overdragen aan alle aanwezige personen tijdens het geboekte tijdslot. Als deze regels worden overtreden, heeft verhuurder het recht om een boete op te leggen ter hoogte van de huurkosten, tenzij de kosten voor de overtreding hoger zijn.

Artikel 8 | WIJZIGING, ANNULERING EN OVERMACHT

Verhuurder behoudt zich het recht voor om een boeking te weigeren. Bij overmacht heeft verhuurder het recht om de overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Onder overmacht vallen omstandigheden waarop verhuurder geen invloed kan uitoefenen, zoals ongevallen of brand. Huurder kan de overeenkomst annuleren tot 72 uur voor het gereserveerde tijdstip. In dit geval kan huurder de reservering kosteloos verzetten of overdragen aan een ander, maar heeft geen recht op terugbetaling van reeds betaalde facturen. Als huurder binnen 72 uur wil annuleren of verzetten, kan verhuurder 50% van de oorspronkelijke boekingskosten plus de nieuwe boekingskosten in rekening brengen. Bij annulering of verzetten binnen 24 uur worden 100% van de oorspronkelijke boekingskosten doorberekend. Bij overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Overmacht kan omstandigheden omvatten zoals ongevallen, brand, pandemie├źn of overheidsmaatregelen. In het geval van een zakelijke overeenkomst moeten partijen de werkzaamheden verplaatsen, en blijft de betalingsverplichting in stand tenzij anders overeengekomen. Als huurder de overeenkomst wil verzetten vanwege een pandemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst niet onmogelijk maken, kan verhuurder kosten voor het verzetten in rekening brengen. In het geval van verzetten om andere redenen, kan dit eenmaal kosteloos worden gedaan, mits dit minstens 72 uur voor de oorspronkelijke afspraak wordt aangegeven en een nieuwe datum binnen 90 kalenderdagen wordt overeengekomen.

Artikel 9 | AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. Toegang tot het pand is in beginsel op eigen risico van de huurder. Huurder is verantwoordelijk voor zorgvuldig gebruik en draagt het risico als deze regels niet worden nageleefd. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door huurder. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor acties en vertragingen veroorzaakt door leveranciers. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen binnen het pand. Huurder is zelf verantwoordelijk voor spullen die ’s nachts in het pand worden achtergelaten. Gevonden voorwerpen worden maximaal drie maanden bewaard, en huurder is zelf verantwoordelijk voor het ophalen ervan. Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in apparatuur of netwerkverbindingen. Huurder is verantwoordelijk voor eventuele overschrijding van de overeengekomen tijd. Huurder is volledig verantwoordelijk voor het gedrag van zijn gasten. Huurder moet beschikken over een geldige aansprakelijkheidsverzekering. Het verplaatsen van meubels, items en decoratiewanden gebeurt altijd op eigen risico. Als huurder schade veroorzaakt, moet hij de taxatiewaarde vergoeden, en in geval van vloerschade kan verhuurder ook gederfde inkomsten in rekening brengen. Als verhuurder aansprakelijk is voor directe schade, is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat is gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering of het bedrag dat aan huurder in rekening is gebracht, afhankelijk van wat redelijk en billijk is. Huurder vrijwaart verhuurder tegen claims van derden met betrekking tot de geleverde diensten.

Artikel 10 | KLACHTEN

Huurder moet eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk melden aan verhuurder. Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de betalingsverplichting.

Artikel 11 | INTELLECTUEEL EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten op materialen en informatie die door verhuurder aan huurder worden verstrekt, blijven bij verhuurder. Huurder mag deze materialen, documentatie en informatie niet vermenigvuldigen, openbaar maken of delen met derden zonder voorafgaande toestemming. Huurder geeft verhuurder toestemming om beeldmateriaal en merknamen te gebruiken voor portfolio, website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij hiertegen bezwaar wordt gemaakt. Als persoonsgegevens zichtbaar zijn, wordt toestemming vereist. Verhuurder kan de fotograaf in de studio vragen om beelden te delen op haar website, social media en ander promotiemateriaal na expliciete toestemming van betrokken partijen.

Artikel 12 | BIJZONDERE BEPALINGEN

Beide partijen zijn verplicht om vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben ontvangen, geheim te houden. Huurder wordt verwezen naar de privacyverklaring voor meer informatie. Verhuurder heeft het recht om huurders of gasten die zich niet aan de huisregels houden of overlast veroorzaken, uit te sluiten van het pand.

Artikel 13 | GESCHILLENBESLECHTING

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen pas naar de rechter stappen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil onderling op te lossen. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin verhuurder is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn voor alle vorderingen en verweren tegen verhuurder en betrokken derden 12 maanden.